Taisyklės | Super Holiday
Kategorijos

Taisyklės

Superholiday.lt reikalauja, kad visi šios Svetainės lankytojai (toliau – Vartotojai) laikytųsi šių taisyklių ir nuostatų (toliau – Taisyklės). Atsidarydami, naršydami ir naudodamiesi mūsų svetaine ar bet kuria iš mūsų teikiamų paslaugų jūs susipažįstate, suprantate ir sutinkate su toliau išdėstytomis Taisyklėmis.

 1. Paslaugos

Šioje Svetainėje sudarome sąlygas reklamuotis apgyvendinimo įstaigoms, fiziniams asmenims siūlantiems apgyvendinimo, pramogų, švenčių organizavimo, transporto nuomos ar panašias paslaugas, pramogų organizatoriams ir/ar tiekėjams, švenčių organizatoriams, transporto nuomos atstovams bei visiems kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie siekia talpinti Svetainės tikslus atitinkančią informaciją. Griežtai draudžiama skelbti informaciją, kurioje kurstoma tautinė, rasinė, religinė, socialinė bei lyčių neapykanta. Platinama, propaguojama ar kitaip reklamuojama pornografija, seksualinės paslaugos, seksualiniai iškrypimai, narkotinės ar psichotropinės medžiagos, ar kitą LR teisės aktams prieštaraujančią informaciją. Draudžiama platinti informaciją šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą.

Tinklapyje pateikiama informacija yra tiesiogiai gaunama iš reklamos užsakovų (apgyvendinimo įstaigų, fizinių asmenų, pramogų organizatorių ir kt.) arba tiesiogiai jų talpinama. Superholiday.lt niekaip nėra atsakinga už pateiktos informacijos tikslumą,  jos atnaujinimą ar kitus su informacija susijusius netikslumus.

Mūsų teikiamos paslaugos yra skirtos asmeniniam ne komerciniams naudojimui. To pasekoje draudžiama plagijuoti, parduoti, kopijuoti ar naudoti informaciją, esančią Svetainėje, komerciniams tikslams be atskiro rašytinio Superholiday.lt administracijos sutikimo.

 1. Mokamų paslaugų įkainiai ir apmokėjimo sąlygos

Informacija apie tai, ar paslauga yra mokama, pateikiama pačioje Svetainėje. Superholiday.lt administracija turi teisę savo nuožiūra nustatyti bei keisti nemokamų ir mokamų paslaugų sąrašą bei apmokėjimo sąlygas.

Mokamų standartinių paslaugų įkainiai nurodomi prie kiekvienos paslaugos. Individualūs reklamos užsakymai atliekami pagal suderintą paslaugų kainą.

Visi vartotojų atsiskaitymai yra vykdomi per  sertifikuotą finansinių paslaugų teikėją www.mokejimai.lt

 1. Autorinės teisės.

Vartotojas atsisiųsdamas ar nukopijuodamas bet kokią medžiagą iš tinklapio,  neįgyja jokių autorinių teisių į jokią atsisiųstą ar nukopijuotą medžiagą. Vartotojas negali jokiomis sąlygomis, dėl jokių priežasčių platinti, perduoti, parduoti, dauginti ar kitaip naudoti jokios medžiagos publikuojamos tinklapyje kitaip, negu yra nustatyta sąlygose. Svetainėje talpinamos medžiagos autorinės teisės yra tų darbų autoriaus nuosavybė, jeigu tarp autoriaus ir Superholiday.lt nesusitarta kitaip autorystės sutartimi. Tinklapio dizaino, jame talpinamos tekstinės ir vaizdinės medžiagos Autorinės teisės priklauso Superholiday.lt ir yra saugomos Lietuvos Respublikoje veikiančių Autorinių teisių ir intelektualinės nuosavybės įstatymų.

 1. Autoriaus teisės ir pareigos.

Talpinimui tinklapyje pateikiama medžiaga turi atitikti kokybės reikalavimus.

Prieš talpindamas ir publikuodamas medžiagą Svetainėje, Vartotojas turi susipažinti ir sutikti su Taisyklėmis.

Talpindamas medžiagą Vartotojas turi nurodyti visą ir pilnavertišką informaciją susijusią su jo talpinama medžiaga, kurią yra reikalaujama pateikti tinklapyje kartu su Vartotojo pateikiama medžiaga.

Vartotojas publikavimui tinklapyje gali pateikti kokybės reikalavimus atitinkančią, tačiau neužbaigtą medžiagą galutiniam užbaigimui. Tokiu atveju autorius tampa bendraautoriumi su Superholiday.lt ir toliau turi laikytis Taisyklėse numatytų sąlygų.

Vartotojas talpindamas tinklapyje informaciją be išlygų atsako už informacijos tikslumą, autentiškumą, tikrumą. Vartotojas, įpareigojamas talpinti tik jam asmenine nuosavybės teise priklausančią informaciją. Vartotojas be išlygų atsako už LR Autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatyme numatytus pažeidimus.

 Draudžiama talpinti medžiaga:

 1. kuri kurstytų tautinę, rasinę, religinę, socialinė ar lyčių neapykanta arba nelygybę;
 2. kurioje platinama, propaguojama ar reklamuojama pornografija, seksualinės paslaugos, seksualiniai iškrypimai bei narkotinės ar psichotropinės medžiagos;
 3. kurioje šmeižiamas, įžeidžiamas žmogus, žeminama jo garbė ir orumas;
 4. kuri pažeistų bet kokias autorines teises, prekinius ženklus arba patentus, grėstų pakenkti asmenims ar turtui arba kitaip trukdytų bet kuriam asmeniui ir/arba pažeistų bet kuriuos kitus Lietuvos Respublikos įstatymus bei tarptautinius susitarimus ar pažeistų kitus teisės aktus;
 5. kuri yra užkrėsta virusais arba kaip nors kitaip gali pažeisti tinklapio ir/arba kitų tinklalapių saugumą ir sklandų veikimą;
 6. kurioje aiškiai arba užslėptai įžvelgiami prašymai arba reklamą, nelegalios veiklos pasiūlymai arba skatinimas;
 7. kurioje publikuojama privati informaciją apie bet kurį asmenį nedavusį sutikimo talpinti tokią informaciją kaip telefonų numeriai, adresai, asmens kodai arba bet kuri kita privati informacija;
 8. kurioje vaizduojami žmonės, kuriuos aiškiai galima atpažinti, išskyrus tuos atvejus, kai turimas raštiškas vaizduojamo žmogaus sutikimas.
 9. kuri pagal LR Autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymą priklauso kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui, išskyrus tuos atvejus, kai turimas raštiškas autoriaus sutikimas naudoti kūrinius.

Superholiday.lt administracija pasilieka sau teisę keisti, taisyti, papildyti, pašalinti Vartotojų talpinamą informaciją tinklapyje, jeigu informacija neatitinka Taisyklėse nustatytų reikalavimų, pateikiama neaiškiai, netiksliai, netinkamai panaudojant Svetainėje skelbiamas nuolaidas, paskutinės minutes pasiūlymus, žvaigždutes ir kt.

Superholiday.lt, be atskiro Vartotojo sutikimo, turi teisę panaudoti Svetainėje skelbiamą informaciją reklamos tikslais kitose viešosiose reklamos priemonėse.

 1. Vartotojo teisės ir pareigos.

Vartotojas gali naudotis šios Svetainės teikiamomis paslaugomis ir puslapio teikiamomis galimybėmis, jeigu sutinka su visomis čia aprašytomis sąlygomis. Vartotojas tinklapyje pastebėjęs pagal LR teisės aktus skelbiamą draudžiamą informaciją, nedelsiant privalo informuoti Superholiday.lt administraciją.

 1. Superholiday.lt įsipareigojimai ir garantijos.

Superholiday.lt užtikrina stabilų ir sklandų Svetainės veikimą ir administravimą. Įsipareigoja nepublikuoti ir neviešinti asmeninės informacijos esančios Vartotojo paskyroje, kuri neskelbiama skelbimuose. Vartotojų asmeninė informacija bus naudojama išimtinai tik Superholiday.lt projekto tikslams. Tik specialius leidimus turintys administracijos darbuotojai turi teisę matyti Vartotojų paskyroje skelbiamus asmeninius duomenis.

Superholiday.lt savo iniciatyva tikrina Vartotojų skelbiamą informaciją. Turi teisę, be atskiro Vartotojo sutikimo, keisti, taisyti, papildyti, šalinti netikslią, neaiškią, netinkamai patalpintą ir/ar netinkamas reklamos priemones (paskutinė minutes pasiūlymai, saulytės, iškėlimai ir pan.) panaudojusią informaciją-skelbimus.

Esant grubiems Taisyklių pažeidimams, patalpinus informaciją, kuri prieštarauja LR teisės aktams ir/ar viešai moralei, tokia informacija pašalinama ir apie pranešama atitinkamoms institucijos LR teisės aktų nustatyta tvarka.

 1. Atsakomybės apribojimas.

Pagal mūsų taisykles ir sąlygas ir kiek leidžia įstatymai, mes būsime atsakingi tik už tiesioginę žalą ar nuostolius, kuriuos patirtumėte dėl mūsų su paslaugomis susijusių įsipareigojimų nesilaikymo. Kompensuotina nuostolių suma apribojama jūsų asmeninėje paskyroje atlikto užsakymo suma.

Tačiau nei mes, nei mūsų tarnautojai, vadovai, darbuotojai, atstovai, filialai, bendradarbiaujančios kompanijos, platintojai, bendradarbiaujančios svetainės, licencijų savininkai, agentai ar kiti subjektai, susiję su svetainės ir jos turinio kūrimu, rėmimu, reklama ar kitokiu viešinimu, nebus atsakingi už (I) bet kokia nežymią, specifinę, netiesioginę ar pasėkminę žalą / nuostolius, bet kokius veiklos sutrikimus, pelno ar pajamų praradimą, sutarčių netekimą, gerovės ar įvaizdžio žalą ar netekimą, teisės į nuostolių padengimą netekimą, (II) bet kokius svetainėje pateikiamos apgyvendinimo įstaigos, pramogų, švenčių organizavimo, transporto nuomos ir pan.  (aprašymo) informacijos netikslumus (įskaitant kainas, užimtumą ir įvertinimus), (III) reklamoje teikiamas paslaugas ir produktus, (IV) bet kokią (tiesioginę, netiesioginę, pasėkminę ar nežymią) žalą, nuostolius ar išlaidas, kuriuos patirtumėte dėl svetainės naudojimo, negalėjimo naudoti ar vėlavimo, arba (V) už bet kokius (asmens) sužeidimus, mirties atvejus, žalą nuosavybei ar kitą (tiesioginę, netiesioginę, specifinę, pasėkminę ar nežymią) žalą bei nuostolius patirtus dėl (teisinių) procedūrų, klaidų, taisyklių nesilaikymo, apsileidimo, tyčinių nusižengimų, trūkstamos informacijos, neveiklumo, neteisingos informacijos, civilinės teisės pažeidimų ar atsakomybės, susijusios (visiškai arba dalinai) su besireklamuojančių įstaigų ar fizinių asmenų teikiamomis paslaugomis (jų darbuotojais, vadovais, tarnautojais, agentais, atstovais ar bendradarbiaujančiomis kompanijomis), įskaitant bet kokius (dalinius) paslaugų atšaukimus, streikus, force majeure aplinkybes ar bet kokius kitus įvykius, kuriems mes neturime įtakos.

 1. Kita informacija

Šios Taisyklės ir mūsų paslaugų tiekimas yra reguliuojamas ir vykdomas remiantis LR teisės aktais, bet kokie dėl šių bendrų taisyklių bei sąlygų ir mūsų paslaugų kylantys nesutarimai būtų spredžiami derybų būdu, o nepavykus susitarti LR teisės aktų nustatyta tvarka.

Originali Taisyklių versija yra lietuvių kalba. Į kitas kalbas išverstas tekstas yra tik paslauga svetainės lankytojams, o ne profesionalus vertimas, jūs negalite juo remtis, gindami savo teises. Jei kiltų nesutarimų dėl šių Taisyklių turinio ar jo interpretavimo, arba neatitikimų tarp vertimo į bet kurią kalbą ir lietuviškos versijos, lietuviška versija bus laikoma galiojančia, neginčijama ir galutine. Lietuvišką versiją galite rasti mūsų svetainėje (pasirinkite svetainės rodymą lietuvių kalbą).

Jei bet kuri šių taisyklių ir sąlygų dalis yra ar tampa neteisinga, negaliojančia ar neįgyvendinama, likusios lieka galioti ir turite jų laikytis. Tokiu atveju neteisinga dalis lieka maksimaliai galioti tiek, kiek leidžia šiai sričiai taikomi įstatymai, ir jūs turėsite sutikti su panašia į neteisingą, negaliojančią ar neįgyvendinamą dalimi, priklausomai nuo šių taisyklių ir sąlygų turinio ir tikslo.

 1. Taisyklių keitimas

Superholiday.lt administracija turi teisę iš dalies arba pilnai keisti Taisykles patalpindami atnaujintas Taisykles Svetainėje.

 1. Taisyklių galiojimas

Šios Taisyklės galioja nuo jūsų apsilankymo Svetainėje momento ir galioja visą laikotarpį, kol jūs naudojatės teikiamomis ir suteiktomis Svetainės paslaugomis. Sukurdami paskyrą, talpindami informaciją ar pateikdami užsakymą, Jūs kartu patvirtinate, jog esate susipažinę su Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.